HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Activiteiten op of aan de rijkswateren

Activiteiten op of aan de rijkswateren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Veelvoorkomende activiteiten

In dit overzicht staan veelvoorkomende activiteiten waarvan u melding moet maken, of waarvoor u een vergunning nodig heeft:

 • Aanleg van een steiger
 • Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • Saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand
 • Bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • Aanleg drainage (ontwateringsvoorziening)
 • Bouwen op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, een gemaal of een waterbergingsgebied
 • Aanleg van een waterbergingsgebied
 • Dempen van een watergang, een sloot of een greppel
 • Afkoppelen van hemelwater naar oppervlaktewater
 • Aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • Evenement organiseren op het water
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Op deze pagina vindt u hierover informatie en kunt u direct vergunningen aanvragen of aanvraag- en meldingsformulieren downloaden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken