HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Samenstelling College

Samenstelling College

mr. drs. Willem Gradisen

Gradisen
contactgegevens en taken mr. drs. Willem Gradisen
FunctieBurgemeester
AdresRaadhuisplein 6
6585 AP  Mook
Telefoonnummer(024) 696 91 30
E-mailadreswillem.gradisen@mookenmiddelaar.nl
Taken

Voorlichting en communicatie

Personeel en organisatie

Algemeen bestuur

Openbare orde en veiligheid

 •         Veiligheidsregio

Handhaving

 •         RUD

Bedrijfsvoering

 •        Dienstverlening w.o. KCC
 •        ICT
 •        Juridische zaken

Samenwerking ( bestuurlijk, inhoudelijke portefeuillehouders-overleggen bij de portefeuillehouders)

 •         Regio Venlo
 •         MGR Rijk van Nijmegen
 •         GO Regio Arnhem-Nijmegen
 •         Euregio
Nevenfuncties

Ambtsgebonden

 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 • Lid Bestuurscommissie ICT van Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 • Lid Euregioraad Rijn-Waal
 • Lid Burgemeestersoverleg Regio Venlo
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen
 • Plaatsvervangend voorzitter van het bestuur BVO IWGM
 • Comité van Aanbeveling Stichting Huys te Mook
 • Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis
 • Comité van Aanbeveling Stichting Kinderhulp Bodhgaya
 • Comité van Aanbeveling Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds
 • Comité van Aanbeveling Stichting Tante Lenie
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Jacques van Mourik.

Niet-ambtsgebonden

 • Voorzitter van de Stichting tot behoud, bescherming en ontwikkeling van Flipje en zijn Vriendjes
 • Incidenteel gastpresentator bij Regionale Omroep
 • Comité van Aanbeveling Stichting Parel van de Betuwe

Geertjan Wienhoven

Wienhoven
contactgegevens en taken Geertjan Wienhoven
FunctieWethouder ruimte, bouwen en middelen
AdresRaadhuisplein 6
6585 AP  Mook
Telefoonnummer(024) 696 91 30
E-mailadresgeertjan.wienhoven@mookenmiddelaar.nl
Taken

Portefeuille: ruimte, bouwen en middelen

Aandachtsveld: verduurzamen

Ruimtelijke ordening

 •      Hart van Mook
 •      Hotel de Plasmolen
 •      Omgevingsvisie en nieuwe Omgevingswet
 •      Wabo-vergunningverlening

Openbare ruimte

 •      Fietsbrug Molenhoek e.o.
 •      Mobiliteit/Verkeer en vervoer
 •      Onderhoud wegen en openbare verlichting
 •      Openbaar groen

Milieu

 •      Afvalverwerking
 •      Waterketen: Riolering, Maaswerken

Financiën

 •      Begroting, jaarrekening, planning en control
 •      Belastingen en heffingen
 •      Grond- en pachtzaken
 •      Gemeentelijke eigendommen
Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties:

 • Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling regio Rijk van Nijmegen
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
 • Plaatsvervangend lid bestuur bedrijfsorganisatie Doelgroepenvervoer

Niet ambtsgebonden nevenfuncties:

 • Voorzitter DGP
Politieke partijDGP

drs. Karin Peters

Peters
contactgegevens en taken drs. Karin Peters
FunctieWethouder wonen, werk en economie
AdresRaadhuisplein 6
6585 AP  Mook
Telefoonnummer(024) 696 91 30
E-mailadreskarin.peters@mookenmiddelaar.nl
Taken

Portefeuille: wonen, werk en economie.

Aandachtsveld: Inwonerparticipatie

Wonen

 • Volkshuisvesting

Werk en inkomen

Economie

 • Toerisme en recreatie: Masterplan Plasmolen, Kunst en cultuur, Monumenten, Archeologie,Regiovisie BGMM, Natuur en landschap (w.o. Maasheggen)
 • Werklocaties w.o. Korendal
 • Coatinc

Inwonerparticipatie; Dorps- en Wijkraden

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfunctie(s):

 • Lid bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep Mook en Middelaar
 • Lid Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling regio Rijk van Nijmegen
 • Lid bestuurscommissie Werk van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 • Plaatsvervangend  lid Euregioraad Euregio Rijn Waal
 • Bestuurslid van het Gelders Genootschap

Niet ambtsgebonden nevenfunctie(s)

 • Mediator PvdA Limburg
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Lid bestuur remote school Papua
 • Envision consult & coaching
 • Geerts & Partners
Politieke partijPvdA

Pepijn Baneke

Baneke
contactgegevens en taken Pepijn Baneke
FunctieWethouder zorg, welzijn en duurzaamheid
AdresRaadhuisplein 6
6585 AP  Mook
E-mailadrespepijn.baneke@mookenmiddelaar.nl
Taken

Tijdelijk vervangend wethouder met de portefeuille: zorg, welzijn en duurzaamheid

Aandachtsveld: samenwerken

Zorg

 • Jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Doelgroepenvervoer
 • Minimabeleid (incl. armoedebestrijding, financiële zelfredzaamheid en schuldhulpverlening)
 • Vluchtelingen

Welzijn

 • WMO
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Sport

Duurzaamheid

Nevenfuncties
 • Statenlid/fractievoorzitter GroenLinks Provinciale Staten Limburg
 • Algemeen bestuurslid GroenLinks afd. Noord-Limburg
Politieke partijGroenLinks

Susan Doorenbos MSc

Doorenbos MSc
contactgegevens en taken Susan Doorenbos MSc
FunctieWethouder zorg, welzijn en duurzaamheid
E-mailadressusan.doorenbos@mookenmiddelaar.nl
Taken

Wethouder Doorenbos is momenteel met ziekteverlof

Politieke partijGroenLinks

Anita Smits - de Kinkelder

Smits - de Kinkelder
contactgegevens en taken Anita Smits - de Kinkelder
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer024 696 9130
E-mailadresanita.smits@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken