HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Werkwijze

Werkwijze

Leden gemeenteraad periode 2018-2022

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Bij afwezigheid van de burgemeester wordt de raadsvergadering voorgezeten door een tot waarnemend voorzitter aangewezen raadslid. Zijn of haar taak is ervoor te zorgen dat de vergadering ordelijk en volgens de regels verloopt. Anders dan de raadsleden mogen de burgemeester en de wethouders niet stemmen in de raadsvergadering. De raad van onze gemeente bestaat uit 13 leden. De leden van de raad worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn.

Taken

De gemeenteraad heeft diverse taken. De raad controleert het college en de burgemeester op de wijze waarop zij de gemeente besturen. Ook stelt de raad de formele en financiële kaders vast. Dit gebeurt onder andere door het vaststellen van verordeningen (de wetten op gemeentelijk niveau), belangrijke beleidsdocumenten en de gemeentebegroting op grond waarvan het college en de burgemeester uitgaven kunnen doen. Tenslotte is de raad bij uitstek de volksvertegenwoordiging en dient hij dus ook de mening van de bevolking te vertolken en om te zetten in beleid. 

Raadsvergadering

De gemeenteraad neemt zijn besluiten tijdens de raadsvergadering. De burgemeester zit de vergadering voor. De vergadering wordt in principe één keer per maand op donderdagavond gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur. Iedereen die dat wil kan de besluitvorming volgen via de publieke tribune.

Spreekrecht

Belangstellenden zijn van harte welkom en hebben spreekrecht. Bij raadsvergaderingen gebeurt dit aan het begin van de vergadering en bij commissievergaderingen tijdens de behandeling van het voorstel. Het dient een geagendeerd onderwerp te betreffen. Verder zijn bepaalde zaken uitgesloten. Zo is het niet toegestaan in te spreken over een besluit van het gemeente¬bestuur waartegen bij de rechter bezwaar of beroep kan worden ingediend of al is ingediend. Wilt u in de raadsvergadering of tijdens de commissie¬vergadering van uw spreekrecht gebruik maken, dan moet u dit uiterlijk om 16.00 uur op de dag van de vergadering laten weten aan de griffier, tel. (06) 50 16 50 25 of griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Raadscommissies

Ter voorbereiding op de raadsvergadering worden zaken voorbesproken in de raadscommissies. Daar vindt meestal de meer technische en gedetailleerde informatie-uitwisseling plaats. Ook hier hebben burgers maximaal 5 minuten spreekrecht maar alleen t.a.v. geagendeerde onderwerpen. De fractievoorzitters, de burgemeester, de secretaris en de griffier vormen samen de agendacommissie, die de agenda van de raad en de raadscommissies vaststelt.

Data

De data en de agenda van de vergaderingen van de raad en raadscommissies  worden via de website van de gemeente en via de gemeentepagina in het Gemeentenieuws bekendgemaakt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken