HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Plasmolen, wijzigingsplan Riethorsterweg 19

Plasmolen, wijzigingsplan Riethorsterweg 19

Dit item is verlopen op 03-09-2019.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening in haar vergadering van 9 juli 2019 het wijzigingsplan Riethorsterweg 19, Plasmolen ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Riethorsterweg 19 in Plasmolen, kadastraal bekend MOO 00 sectie C nummers 1424, 1991 en 1992. Het plan betreft de wijziging van de bestemming Agrarisch naar Wonen, gebruikmakend van de wijzigingsbevoegdheid in het onderliggende bestemmingsplan Mookerplas e.o., 1e herziening, door de gemeenteraad vastgesteld op 12 juli 2018. De bestaande agrarische bedrijfswoning wordt omgezet naar reguliere burgerwoning en er wordt een woning toegevoegd, ten westen van de bestaande woning.

Inzien

Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde wijzigingsplan en daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 24 juli 2019 op het gemeentehuis ter inzage. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.BPRIETHORSTERWEG19-VA01.

Beroep

Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan tijdig hun zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken