HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Mook, ontwerpbestemmingsplan Bracamonteweg 9

Mook, ontwerpbestemmingsplan Bracamonteweg 9

Dit item is verlopen op 07-05-2019.

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Bracamonteweg 9 Mook en de hierbij behorende stukken per 28 maart 2019 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.BRACAMONTEWEG9-ON01

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Bracamonteweg 9, zo`n 1,3 kilometer ten noordoosten van de kern Mook en het plan betreft het herzien van de bestemming Recreatie naar Wonen. De bestaande recreatiewoning wordt gesloopt en ter plaatse wordt een nieuwe vrijstaande woning van één bouwlaag teruggebouwd. Hiervoor wordt het bouwvlak verruimd en marginaal opgeschoven. De bestemming Wonen wordt omringd door de bestemming Tuin.

Zienswijze

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 69 69 111 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken